Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]
Producent gablot, tablic i witryn
Dział handlowy 531 517 009
Montaz_gablot_lodz
producent wiat przystankowych, stadionowych, rowerowych, palarni
KATALOG PRODUKTÓW
Strona główna Regulamin

Regulamin


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MONTAŻU WIATY

 

§ 1

 

Regulamin określa zasady świadczenia usługi i zasady sprzedaży prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Kroll Angelika Kroll z siedzibą w Szubinie Jana Pawła II 50.

 

§ 2

 

Definicje W Regulaminie, zamówieniach oraz wszelkich innych dokumentach pochodzących od firmy Przedsiębiorstwo Kroll poniżej podanym terminom nadano następujące znaczenia:

 

 1. Regulamin – Regulamin Przedsiębiorstwo Kroll,

 2. Przedsiębiorstwo Kroll- Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo Kroll Angelika Przedsiębiorstwo Kroll.

 3. Portal – serwis internetowy w domenie http://www.gablotykroll.pl/ będący własnością firmy Przedsiębiorstwo Kroll

 4. Zamawiający – osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna zamierzająca zawrzeć lub zawierająca z Przedsiębiorstwo Kroll umowę o zakup Towaru, Usługi albo zakup Usługi i Towaru łącznie.

 5. Przedstawiciel techniczno – handlowy – osoba reprezentująca Przedsiębiorstwo Kroll umocowana pisemnie do przedstawiania ofert Przedsiębiorstwo Kroll oraz zawierania w imieniu Przedsiębiorstwo Kroll umów sprzedaży Towarów i Usług łącznie.

 6. Towar – urządzenia oraz instalacje a także inne wszelkie towary świadczone do sprzedaży przez Przedsiębiorstwo Kroll.

 7. Usługa Montażu – montaż Towaru na obiekcie klienta lub innym obiekcie wskazanym przez Klienta.

 8. Usługa Serwisu – usługa naprawy lub konserwacji sprzętu klienta, w szczególności Wiat.

 9. Usługa Transportu-Usługa transportu świadczona przez Przedsiębiorstwo Kroll lub firmę zewnętrzną.

   

  § 3

   

 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Przedsiębiorstwo Kroll Usług i sprzedaży Towarów – tj. łącznego świadczenia sprzedaży Towarów i Usług.

 2. Regulamin jest dostępny publicznie na stronie internetowej gablotyPrzedsiębiorstwo Kroll.pl/regulamin

 3. Zamówienie łączne Towaru i Usługi jest równoznaczne, iż Zamawiający zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

 4. Przez zamówienie, w którym mowa w st. 3 rozumie się zamówienie złożone bezpośrednio w siedzibie Przedsiębiorstwo Kroll , zamówienie złożone za pomocą poczty elektronicznej a także zamówienie złożone Przedstawicielowi techniczno – handlowemu.

 5. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Przedsiębiorstwo Kroll a Zamawiającym.

 6. Jakiekolwiek działania Zamawiającego sprzeczne są z treścią Regulaminu będą powodować skutki określone bezpośrednio w treści Regulaminu, jak również – w szczególności określone w przepisach prawa skutki związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań.

 7. Regulamin nie ma zastosowania, jeżeli Przedsiębiorstwo Kroll zwiera z kontrahentem odrębną umowę pisemną, określającą jej szczegółowe warunki, w szczególności umowę o roboty budowlane.

 

§ 4

 

Zamówienie i zawarcie umowy

 

 1. Zamówienia na Usługi łącznie z Towarem oferowane przez Przedsiębiorstwo Kroll dokonuje się poprzez złożenie pisemnego egzemplarza zamówienia bezpośrednio w siedzibie Przedsiębiorstwo Kroll, wysłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej (na wskazany na stronie internetowej www.gablotyKroll.pl), a także poprzez wręczenie go Przedstawicielowi .

 2. Zamówienie powinno określać precyzyjnie przedmiot, w szczególności wskazywać jakie Towary i Usługi (łącznie) Klient zamawia.

 3. Zamawiający może również skierować do Przedsiębiorstwo Kroll zapytanie ofertowe, dotyczące w szczególności warunków sprzedaży określonych Towarów i Usług łącznie, a także ich cen.

 4. Oferta, jako odpowiedź na zapytanie ofertowe, przedstawiona przez Przedsiębiorstwo Kroll jest ważna przez 30 dni i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu Cywilnego.

 5. Zawarcie umowy przez Przedsiębiorstwo Kroll z Zamawiającym następuje z chwilą doręczenia do biura Przedsiębiorstwo Kroll zaakceptowanej pisemnie specyfikacji do umowy montażu wiat.

 6. Od chwili zawarcia umowy wiąże ona strony a jej zmiany i rozwiązanie mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej, chyba że obie strony zgodnie porozumiały się co do stosowania innej formy ( w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji poczty elektronicznej).

 7. Dodatkowe zamówienie złożone przez Zamawiającego traktuje się jako odrębną umowę albo rozszerzenie umowy już zawartej, jeżeli jest ona związana z dotychczas zamówionym świadczeniem głównym.

 

§ 5

 

Ceny i wynagrodzenie

 

 1. Ceny Towaru i Usługi łącznie określone są w kwotach netto oraz kwotach brutto zawierających podatek VAT.

 2. Ceny Usługi Montażu nie obejmują doprowadzenia przyłączy elektrycznych zasilania oświetlenia wiat oraz innych prac wyraźnie nie wyszczególnionych w Zamówieniu.

 3. W przypadku braku odrębnych pisemnych ustaleń indywidualnych z danym Zamawiającym obowiązują standardowe warunki płatności: Zamawiający dokonuje przedpłaty (proforma) będąca podstawą rozpoczęcia realizacji zamówienia,

§ 6

 

Obowiązki Zamawiającego

 

 1. Zamawiający, który zawarł umowę i dokonał przedpłaty jest zobowiązany do umożliwienia Przedsiębiorstwo Kroll należytego wykonania przedmiotu umowy.

 2. 2. W szczególności, w przypadku sprzedaży Towaru z Usługą Montażu oraz Usługi Serwisu Zamawiający zobowiązany jest do: Udostępnienia terenu lub obiektu, gdzie ma nastąpić montaż lub serwis – przez udostępnienie terenu lub obiektu rozumie się także umożliwienie do niego dojścia oraz dojazdu w normalnych warunkach (m.in. utwardzona nawierzchnia umożliwiająca dojazd samochodem dostawczym 3,5T) oraz samego przygotowania terenu.

  Udostępnienie możliwości poboru energii elektrycznej przez Wykonawcę.

 3. Przedsiębiorstwo Kroll może powstrzymać się od realizacji Usługi, gdy Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązków określonych w ust. 1 i 2. W takim przypadku termin realizacji zamówienia, o którym mowa w §6 ust. 1 i 2 ulega zawieszeniu na czas istnienia przeszkody.

 4. W razie, gdy Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązków określonych w ust. 1 i 2, co uniemożliwia rozpoczęcie albo kontynuację realizacji zamówienia, Przedsiębiorstwo Kroll jest uprawniony do doliczenia do wartości zamówienia należnej do zapłaty kwoty za np. transport dodatkowych pracowników, Towaru i Sprzętu oraz równowartości roboczogodzin związanych z dodatkowym dojazdem oraz koszty zakwaterowania pracowników w hotelu klasy nie niższej niż 3 gwiazdki.

 5. W przypadku, gdy Zamówienie obejmuję Usługę Montażu lub Usługę Serwisu Przedsiębiorstwo Kroll dążyć będzie do podpisania protokołu odbioru.

 6. Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia osoby która będzie nadzorować prace oraz odbierze prace poprzez podpisanie protokołu odbioru.

 7. Po stronie zamawiającego leży przygotowanie wszelkich zezwoleń(jeśli są potrzebne), przygotowanie terenu wyznaczenie miejsca montażu na nie mniej niż 7 dni przed planowanym przyjazdem pracowników Przedsiębiorstwo Kroll oraz przesłaniem mapki poglądowej i zdjęć ukształtowania proponowanych lokalizacji wraz z określeniem typu podłoża.

 8. W przypadku nie wywiązania się przez zamawiającego z §6 ust. 7 Przedsiębiorstwo Kroll zastrzega sobie prawo do doliczenia kosztów wykonania do ceny usługi.

 9. Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania Przedsiębiorstwo Kroll o wszelkich przeszkodach które mogą skutkować postojem monterów.

 

§ 7

 

Odstąpienie od umowy

 

 1. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a oświadczenie o odstąpieniu powinno zawierać uzasadnienie.

 2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Przedsiębiorstwo Kroll nie przystąpił do realizacji zamówienia w terminie nie krótszym jak 14 dni od rozpoczęcia prac montażowych.

 3. Zamawiający może odstąpić od umowy po jej zawarciu, jednakże w takim przypadku wpłacona przedpłata (zadatek) nie podlega zwrotowi i przechodzi w całości na poczet kosztów ofertowych oraz materiałowych. Jest on także zobowiązany pokryć wszelkie koszty, jakie Przedsiębiorstwo Kroll poniósł w związku z realizacją zamówienia.

 4. Przedsiębiorstwo Kroll może odstąpić od umowy w przypadku, gdy przedpłata nie zostanie dokonana w terminie wskazanym w zaakceptowanym zamówieniu.

 5. Przedsiębiorstwo Kroll może odstąpić od umowy także w przypadku, gdy Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązków określonych w §6, a z winy Zamawiającego następuje konieczność wstrzymania realizacji usługi montażu w okresie nie dłuższym jak 14 dni.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy w ust. 5 Przedsiębiorstwo Kroll może zatrzymać otrzymaną przedpłatę w całości na poczet kosztów procesów ofertowych oraz materiałowych. Nie wyklucza to żądania przez Przedsiębiorstwo Kroll zapłaty za dotychczas wykonane prace zgodnie z ich kosztorysem ponad kwotę przedpłaty.

   

§ 8

 

Gwarancja

 1. Przedsiębiorstwo Kroll udziela gwarancji na dostarczone towary i wykonaną usługę montażu oraz serwisową.

 2. Gwarancja jest udzielana na podstawie dokumentu gwarancji (Karty Gwarancyjnej), który określa jej szczegółowe warunki, wręczanego Zamawiającemu wraz z towarem po wykonaniu usługi montażu.

 3. Warunkiem skuteczności gwarancji jest całkowite opłacenie przez Zamawiającego ceny należnej za Towar i Usługę.

 4. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych oraz związanych z nienależytym użytkowaniem jak również z używaniem przedmiotu niezgodnym z przeznaczeniem .

 5. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń wynikających z anomali atmosferycznych oraz czynów chuligańskich.

 6. Gwarancja nie obowiązuje zdarzeń spowodowanych wypadkami komunikacyjnymi.

   

  § 9

   

Zmiany w regulaminie

 

 1. Przedsiębiorstwo Kroll zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie. Może to nastąpić w sytuacjach uzasadnionych szczególną przyczyną, na przykład koniecznością dostosowania obowiązujących przepisów prawa.

 2. Co do zasady, do umów zawieranych z Zamawiającymi mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego obowiązujące przy zawieraniu umów cywilno – prawnych.

   

§ 10

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.09.2018. 

 2. Zapisy regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.

Powrót